Chúng t?i là ai

JinkoSolar (NYSE: JKS) là m?t c?ng ty ?i ??u trong ngành c?ng nghi?p n?ng l??ng m?t tr?i trên toàn c?u. Chúng t?i phan ph?i các s?n ph?m pin n?ng l??ng m?t tr?i và cung c?p các gi?i pháp, d?ch v? c?a mình cho các d? án phát tri?n c? s? h? t?ng ?i?n, d? án dan d?ng và th??ng m?i t?i các ??i t??ng khách hàng ?a d?ng trên toàn th? gi?i, nh? Trung Qu?c, Hoa K?, Nh?t B?n, ??c, V??ng qu?c Anh, Chile, Nam Phi, ?n ??, Mexico, Brazil, Các Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t, Y, Tay Ban Nha, Pháp, B? và các

S?n Ph?m

Tình hình giá c? phi?u

Tìm ki?m nhà phan ph?i

投注单打印机